20-5-5+15S+TE

PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO CÀ PHÊ

Chuyên gia phục hồi cà phê - hồ tiêu

Khối lượng tịnh 50 kg
Hạn sử dụng 3 năm
Danh mục Phân bón NPK

 

   HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

   CÀ PHÊ:

  • Giai đoạn kiến thiết cơ bản: 150-200kg/ha/lần bón.
  • Giai đoạn kinh doanh: 200-400 kg/ha/lần bón.

   HỒ TIÊU:

  • Giai đoạn kiến thiết cơ bản:0,1-0,15 kg/trụ/lần bón.
  • Giai đoạn kinh doanh: 0,2-0,3 kg/trụ/lần bón.