20-3-20+TE PLUS

PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO LÚA

Bón thúc nuôi đòng Lúa

Khối lượng tịnh 50 kg
Hạn sử dụng 3 năm
Danh mục Phân bón NPK

 

  • Công dụng:
    • Tăng cường quang hợp, tổng hợp.
    • Cứng cây, dày lá, xanh bền, ít sâu bệnh.
    • Giúp đòng to, trổ thoát, chín tập trung.
    • Tăng tỷ lệ hạt chắc, nặng hạt, sáng hạt.
  • Hướng dẫn sử dụng:
THỜI VỤ

BÓN THÚC NUÔI ĐÒNG

          (40-42 NSS)

Vụ Đông Xuân        200-250 kg/ha
Vụ Hè Thu & Thu Đông        150-200 kg/ha