N-PLUS TE02

PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO LÚA

N-BOUND TĂNG HIỆU QUẢ PHÂN ĐẠM

Khối lượng tịnh 50 kg
Hạn sử dụng 3 năm
Danh mục Phân bón NPK

  • Công dụng:
    • Tăng cường quang tổng hợp.
    • Cứng cây, dày lá, xanh bền, ít sâu bệnh.
    • Giúp đòng to, trổ thoát, chín tập trung.
    • Tăng tỷ lệ hạt chắc, nặng hạt, sáng hạt.
  • Hướng dẫn sử dụng: 
THỜI VỤ

BÓN THÚC NUÔI ĐÒNG

           (40-42 NSS)

Vụ Đông Xuân 200-250kg/ha
Vụ Hè Thu&Thu Đông 150-200kg/ha